Cách Dùng Câu Giả Định Trong Tiếng Anh Kèm Bài Tập Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Các Cấu Trúc Câu Gợi Ý Cho Band 8 Ielts
 • Cấu Trúc Các Dạng Bài Và Gợi Ý Các Cụm Từ Cho Ielts Writing Task 2
 • Cách Dùng How Much Và How Many
 • Bài 4: Câu Lệnh Rẽ Nhánh Trong Javascript
 • Bài 7. Câu Lệnh Lặp
 • Định nghĩa, cấu trúc, cách sử dụng câu giả định với wish, if, would rather, that, với tính từ, động từ… kèm bài tập về câu giả định có đáp án chính xác nhất. Cụ thể xem bên dưới.

  Câu giả định trong tiếng anh là gì?

  Subjunctive Mood (thức giả định) là cách dùng động từ để diễn tả những gì trái với thực tế hoặc chưa thực hiện, những gì còn nằm trong tiềm thức người ta .Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì.

  Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có to của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến. Thường có that trong câu giả định trừ một số trường hợp đặc biệt.

  Cách dùng câu giả định trong tiếng anh

  * Câu giả định dùng would rather và that

  Bình thường ta dùng :

  – Would rather Verb than Verb . ( bản than ai đó muốn làm gì ở HT / TL )

  – Would rather have – Verb P2 (bản than ai đó muốn làm gì ở QK )

  Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to

  S1 + would rather that + S2 + …

  Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

  (His girlfriend does not work in the same department)

  Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)

  Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.

  Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

  Jane would rather that it were not winter now.

  Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + P2.

  S1 + would rather that + S2 + past perfect …

  Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.

  (Jill did not go to class yesterday)

  Bill would rather that his wife hadn’t porced him.

  – Trong câu nhất định phải có that.

  – Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to.

  Subject1 + verb + that + subject 2+ ..

  Lưu ý: Nếu muốn cấu tạo phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.

  -Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng nguyên thể có to và câu mất tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.

  Một số ví dụ:

  It is necessary that he find the books.

  It is necessary for him not to find the books.

  It has been proposed that we change the topic.

  It is important that you remember this question.

  Trong một số trường hợp có thể dùng danh từ tương ứng với các tính từ ở trên theo công thức sau.

  it + be + noun + that + subject + [verb in simple form ]…

  Ví dụ: It is a recommendation from a doctor that the patient stop smoking.

  * Dùng với một số trường hợp khác

   Câu giả định còn dùng được trong một số câu cảm thán, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên.

  Ví dụ: – God save the queen !. Chúa phù hộ cho nữ hoàng.

  – God be with you ! = good bye (khi chia tay nhau)

  – Curse this frog !: chết tiệt con cóc này

  Come what may: dù có chuyện gì đi nữa.

  Ví dụ: Come what may we will stand by you.

  If need be : nếu cần

  Ví dụ: If need be we can take another road.

  Ví dụ: If this be proven right, you would be considered innocent.

  * Câu giả định dùng với it is time

  It is time (for smb) to do smth : đã đến lúc phải làm gì. (thời gian vừa vặn, không đưa ra giả định)

  Ví dụ: It is time for me to get to the airport (just in time).

  Nhưng:

  It is time

  It is high time subject + simple past (đã đến lúc – giả định thời gian đến trễ một chút)

  It is about time

  Nhận xét: High/ about được dùng trước time để thêm vào ý nhấn mạnh.

  Ví dụ: It’s high time I left for the airport. (it is a little bit late)

  * Thức giả định với wish : “Wish” sentence :

   Wish + to do/ wish somebody something/wish somebody to do something.

  I wish to pass the entrance exam.

  I wish you happy birthday.

  I wish you to become a good teacher.

  Chú ý: trong trường hợp này, chúng ta có thể thay thế “wish” bằng “want” hoặc “would like”

  I would like/want to speak to Ann.

  I wish I knew his address. (thật ra tôi không biết địa chỉ của anh ta)

  I wish I had a car.

  I wish I were rich

  Chú ý: trong câu “wish” không có thật ở hiện tại, dùng “were” nếu là động từ tobe cho tất cả các ngôi.

  I wish I hadn’t spent so much money.(sự thực là tôi đã tiêu rất nhiều tiền)

  I wish I had seen the film last night. (sự thực là tôi không xem phim tối qua)

  I wish they would stop making noise.

  I wish it would stop raining hard in summer.

  * “If only” sentence: giá như…..

  If only he comes in time = we hope he will come in time

  If only he will listen to her = we hope he will be willing to listen to her

  If only there were snow in summer. We could go skiing.

  If only he would join our party.

  If only the Bush government hadn’t spead war in Irak, million people there wouldn’t have been killed.

   If only ….would do….= person A wish person B would do something

  You are driving too dangerously. If only you would drive slowly

  = I wish you would drive slowly

  * “As if/as though” sentence

  It’s very cold today. It looks as if/as though it were autumn now.(thực ra bây giờ đang là mùa hè)

  The whole were seriously damaged. It looks as if it had been destroyed by bombs. (thực ra đó là do động đất)

  He appears running from a fierce dog.

  Bài tập về câu giả định trong tiếng anh có đáp án

  Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc theo đúng thời.

  1. I wish it (not rain) ………………………..heavily last Sunday.
  1. I wish I (know) ………………………….something about computers.
  2. I wish the traffic (not make) chúng tôi much noise everyday.
  3. It’s high time the children (ppare) ………………………..their lesson. They are watching TV now.
  4. If only it (be) ……………………….. warm and sunny today. I’m fed up with snow and cold.
  5. Everybody was exhausted. It looked as if they (work) ……………………….. hard.
  6. I’d rather my teacher (give) ……………………….. fewer compositions tonight.
  7. My neighbors always treat us as if we (be) ………………………..their servants.
  8. Nick is quite ready for the exam. It looks as if he (ppare) ……………………….. everything.

  Exercise 2 : choose the best answer :

  A remember B remembering C to remember D Remembered

  A Reading B To read C Read D Have read

  A repaired B be repaired C repair D repairing

  A focuses B focus C focusing D To focus

  A not entering B not to enter C not enter D entered

  A apologize B apologizing C to apologize D apologized

  A attended B to attend C attend D attending

  A sits B am sitting C be sitting D To sit

  A think B to think C thinks D thinking

  Exercise 3: Rewrite the sentences without changing the meaning :

   He appears to be running away from your fierce dog.

   I would love to be rich and famous.

   I’d love to be in a secluded beach in Mexico.

   I really think you ought to acquire a few manners.

   I’m really sorry I didn’t invite her to the party.

   Would you mind not smoking here?

   Please don’t say things like that.

  Đáp án bài tập

  Bài 1:

  1. knew
  2. wouldn’t make
  3. were pparing
  4. were
  5. had been working
  6. gave
  7. were
  8. has ppared
  9. hadn’t rained
  10. are having

  Exercise 2 :

  A remember B remembering

  C to remember D Remembered

  Đáp án A

  Dịch: việc anh ấy nhớ uống thuốc 2 lần một ngày là rất quan trọng.

  Ta có cấu trúc: It’s+ adj+ that+S+V( Vnguyên thể)

  A Reading B To read

  C Read D Have read

  Đáp án C

  Dịch: Tôi khuyên John đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi lắp ráp xe đạp. Anh ta không muốn các bánh xe hỏng trong khi đang lái xe xuống núi.

  Ta có S1+ suggest ( order, recommend…)+that+ S2+(not)V(nguyên thể)

  Mang nghĩa khuyên ai làm gì.

  A repaired B be repaired

  C repair D repairing

  Đáp án B

  Dịch: bà Mary yêu cầu lò sưởi phải được sửa ngay lập tức. căn hộ của bà ấy đang bị đóng băng lại.

  Câu này tương tự với câu thứ 2, nhưng ta dùng thể bị động vì chủ ngữ là heater (lò sưởi)

  A focuses B focus

  C focusing D To focus

  Đáp án B

  Dịch: Việc Mỹ tập trung vào phát triển hệ thống giáo dục công là rất cần thiết. cái mà chúng ta làm ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai của đất nước chúng ta.

  Câu này tương tự với câu 1( xem lại câu 1)

  A not entering B not to enter

  C not enter D entered

  Đáp án C

  Dịch: Nhà sư kiên quyết rằng các vị khách du lịch không được bước vào ngôi đền cho đến khi đã cởi bỏ giầy của họ ra.

  A apologize B apologizing

  C to apologize D apologized

  Đáp án A

  Dịch: Tôi sẽ không ngồi đây và để cho cô ta lăng mạ tôi. Tôi yêu cầu cô ta phải xin lỗi tôi ngay lập tức về những gì cô ta đã nói.

  Trong câu giả định với động từ “demand”, mệnh đề phải ở dạng giả định, bắt buộc có ‘that’ và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ ‘to’

  A attended B to attend

  C attend D attending

  Đáp án C

  Dịch: Tom đã mời chúng tôi tới tham dự lễ kỷ niệm tốt nghiệp của cô ấy vào tuần tới.

  Trong câu giả định với động từ ‘ask’, mệnh đề phải ở dạng giả định, bắt buộc có ‘that’ và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ ‘to’.

  A sits B am sitting

  C be sitting D To sit

  Đáp án C

  Dịch:Việc tớ đang ngồi đây xem bạn diễn tập kịch có cần thiết không? Điều đó thực sự là buồn chán khi xem bạn lặp diễn đi diễn lại các cảnh.

  Trong câu giả định, sau các tính từ ‘necessary’, mệnh đề phải ở dạng giả định, bắt buộc có ‘that’ và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ ‘to’. Trong câu mệnh đề biểu thị tiếp diễn thì theo cấu trúc: ‘it’s+ adj+that+S2+be+Ving’

  A think B to think

  C thinks D thinking

  Đáp án C

  Dịch: Henry suy nghĩ rất khác bạn là điều rất quan trọng cần phải nhớ. Cô ấy có thể sẽ không đồng ý thay đổi mà bạn đã thực hiện ở cơ cấu của công ty.

  Trong câu giả định, trường hợp bỏ ‘that’ đi thì động từ theo sau trở về dạng nguyên thể có ‘to’ và trở về dạng mệnh lệnh thức gián tiếp, động từ chia theo chủ ngữ.

  A is driving B drive

  C to drive D driven

  Đáp án B

  Dịch: có một chút khó khăn để tìm ra nhà hàng. Tôi đề xuất tất cả chúng ta lái xe cùng nhau để không ai bị lạc đường cả.

  Trong câu giả định, sau động từ ‘propose’, mệnh đề phải ở dạng giả định, bắt buộc có ‘that’ và đông từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ ‘to’.

  Bài 3:

   He appears to be running away from your fierce dog.

   I would love to be rich and famous.

   I’d love to be in a secluded beach in Mexico.

   I really think you ought to acquire a few manners.

   I’m really sorry I didn’t invite her to the party.

   Would you mind not smoking here?

   Please don’t say things like that.

  Tu khoa:

  • bài tập câu giả định trong tiếng anh
  • bài tập về thức giả định có đáp án
  • bài tập subjunctive
  • bài tập về subjunctive
  • bài tập về subjunctive mood
  • bài tập về câu giả định violet
  • thức giả định subjunctive
  • bài tập trắc nghiệm câu giả định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Đề Describe Your Favorite Movie
 • Thì Tương Lai Trong Tiếng Trung
 • Cấu Trúc Câu: Các Cấu Trúc Phức Tạp
 • Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11: Câu Chẻ Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Câu Chẻ Lớp 11
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Và Công Dụng Của Các Loại Lõi Lọc ” Tự Mua Đồ

  --- Bài mới hơn ---

 • # Máy Lọc Nước Hydrogen Thông Thường Liệu Có Thực Sự Tốt Không ?
 • Máy Lọc Nước Và Tạo Ion Kiềm Giàu Hydrogen Wasy Pro Ct01
 • Đánh Giá Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen Kg100Ha
 • Máy Lọc Nước Htech Có Tốt Không?
 • Sửa Máy Lọc Nước Htech
 • Để hiểu thêm về chiếc máy lọc nước tốt nhất thì chúng ta cần điểm qua một số thông tin về chiếc máy này.

  Bài viết này sẽ giới thiệu cấu tạo máy lọc nước và quy trình lọc nước phổ biến hiện nay, đồng thời tổng hợp thông tin về một số bộ lọc cao cấp nhất trên thị trường.

  Nhưng trước tiên, hãy điểm qua một số mẫu máy lọc nước tốt nhất và bán chạy nhất hiện nay:

  Cấu tạo máy lọc nước

  Máy lọc nước có cấu tạo nhìn chung khá đơn giản, mặc dù các hãng sản xuất cho ra đời nhiều mẫu mã có hình dáng và màu sắc khác nhau, nhưng nhìn chung thì chúng đều có chung nguyên lý hoạt động. Chúng tôi sẽ mô tả cấu tạo của chiếc máy này gồm các thành phần như sau:

  • Hệ thống ống dẫn nước: bao gồm ống dẫn nước vào bộ lọc, ống dẫn nước thải, và ống dẫn nước sau khi lọc.
  • Hệ thống lọc: đây là bộ phận quan trọng nhất của máy, bao gồm nhiều bộ lọc khác nhau, có tác dụng lọc sạch hoàn toàn những thành phần có hại trong nước.
  • Phần vỏ máy: thường được làm bằng nhựa hoặc nhôm, bộ phận này là để trang trí là chính, thậm chí một số loại máy lọc nước còn không có phần vỏ máy.
  • Bình áp lực: để tăng tốc độ lọc nước thì cần bình áp lực để tạo áp suất lớn hơn, làm cho lượng nước đi qua hệ thống lọc nhanh hơn.
  • Ngoài ra một số máy lọc nước còn được tích hợp hệ thống làm lạnh, làm nóng hoặc cả hai.

  Quy trình lọc nước phổ biến hiện nay

  Trong hầu hết các máy lọc nước thì quá trình lọc thường tối thiểu là 6 bước bên dưới:

  1. Màng lọc cặn sơ cấp: Loại bỏ bụi bẩn nhìn thấy được, kéo dài thời hạn sử dụng của bộ lọc than hoạt tính.
  2. Bộ lọc than hoạt tính sơ cấp: Loại bỏ Clo và các hợp chất hữu cơ như thuốc trừ sâu đồng thời hấp thụ các chất gây mùi, vị lạ trong nước.
  3. Màng lọc vi cặn thứ cấp: Loại bỏ các cặn bẩn có kích thước nhỏ thêm một lần nữa trước khi nước vào màng lọc RO”
  4. Màng lọc RO: Loại bỏ các muối hòa tan, thuốc trừ sâu và kim loại nặng như Asen, Chì, Thủy ngân, giảm độ cứng, đồng thời loại bỏ vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng.
  5. Màng siêu vi lọc MF: Màng vi lọc được thêm vào sau bước lọc RO nhằm đảm bảo nước được diệt khuẩn không chỉ 1 mà 2 lần.
  6. Bộ lọc than hoạt tính thứ cấp: Bước lọc cuối cùng của quá trình lọc giúp nước có vị ngon sau lọc.

  Một số lưu ý khi lắp đặt máy lọc nước

  • Vị trí lắp đặt: Khu vực lắp đặt đủ khoảng trống không gian đặt máy. Cần chọn vị trí gần nguồn dẫn nước vào, ổ cắm điện và thuận tiện với đường nước xả.
  • Nguồn điện: Ổ cắm điện gần vị trí lắp đặt sản phẩm.
  • Tránh các vị trí ánh nắng chiếu rọi trực tiếp, nơi có nhiệt độ cao như bếp nấ
  • Máy lọc nước có thể hoạt động với mọi nguồn nước kể cả nguồn nước được lắp âm sâu từ 2 – 3 m.

  Một số loại lõi lọc phổ biến hiện nay trên thị trường

  • Lõi Sợi PP 5 micron: Lọc bùn, đất có kích thước ≥ 5 micron.
  • Lõi than hoạt tính: Hấp thụ và loại bỏ các chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, mùi vị, kim loại nặng và Clo dư trong nước.
  • Lõi sợi PP 1 micron: Lọc bùn, đất, tạp chất có kích thước ≥ 1 micron.
  • Màng lọc RO Filmtec được sản xuất tại Mỹ, chất lượng tốt giúp lọc sạch các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn, vi sinh vật… trong nước.
  • Lõi CL-T33 giúp cân bằng độ pH, ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, loại bỏ nốt một số ít các chất hữu cơ đi qua được màng R.O và khử mùi hôi.
  • Lõi bóng gốm giúp tăng lượng oxy trong nước, cho nước lưu thông dễ dàng vào cơ thể.
  • Lõi Alkaline có chức năng tạo ra nước kiềm tính, trung hòa axit dư thừa và cân bằng độ pH.
  • Lõi đá Maifan cung cấp 45 loại khoáng chất có lợi cho cơ thể.
  • Lõi Nano Silver giúp loại bỏ vi khuẩn có hại từ môi trường, trung hoà axit dư thừa trong tế bào.
  • Lõi ORP bổ sung oxy cho nước, hỗ trợ làm giảm quá trình oxy hoá, làm tăng quá trình tuần hoàn máu.

  Lợi ích của việc uống nước sạch

  Khi nào cần thay thế lõi lọc nước

  Thời gian thay thế lõi lọc nước tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước vào mà bạn đang sử dụng, tiêu chuẩn thời gian bên dưới được đo với nguồn nước máy (nước thuỷ cục):

  Lõi số 1 – PP 5 micron thay thế sau 3 – 6 tháng sử dụng.

  Lõi số 2 – Than hoạt tính thay thế sau 6 – 9 tháng sử dụng.

  Lõi số 3 – PP 1 micron thay thế sau 6 – 9 tháng sử dụng.

  Lõi số 4 – Màng RO thay thế sau 24 – 36 tháng sử dụng.

  Lõi số 5 – Nano Silver thay thế sau 24 tháng sử dụng.

  Lõi số 6 – Mineralized thay thế sau 12 tháng sử dụng.

  Lõi số 7 – Đá Maifan thay thế sau 24 tháng sử dụng.

  Lõi số 8 – Bóng gốm, Alkaline thay thế sau 18 – 24 tháng sử dụng.

  Lõi số 9 – Ceramic thay thế sau 18 tháng sử dụng.

  Lõi số 10 – Orp thay thế 12 – 18 tháng sử dụng.

  Giới thiệu công nghệ lọc nước ứng dụng RO Filmtec

  Công nghệ lọc nước màng lọc RO Filmtec nhập khẩu từ Mỹ với nhiều lõi lọc nhằm cung ứng nguồn nước tinh khiết, sạch, an toàn cho gia đình bạn.

  • Lõi lọc số 1: Lõi lọc thô PP 5M được làm từ các sợi PP nén chặt, có khe hở 5 micron, có chức năng loại bỏ các tạp chất thô cứng trong nguồn nước cấp có kích thước lớn hơn 5 micron như: bùn đất, các loại tạp chất thô, kim loại nặng ( sắt, mangan…)
  • Lõi lọc số 2: Cấu tạo từ than hoạt tính dạng hộp và vật liệu khử Clo, giúp loại bỏ các chất ion kim loại, các chất hữu cơ, hoá chất độc hại và cả các chất khí gây mùi trong nước.
  • Lõi lọc số 3: Lựa chọn lõi lọc PP 1 micron: giúp loại bỏ tất cả những chất cặn còn lại trong nước có kích thước lớn hơn 1 micron hoặc lõi lọc CTO: lọc các chất hữu cơ độc hại, chất nhờn, khử mùi vị lạ có trong nước như Clo.
  • Lõi lọc số 4: Màng lọc RO thẩm thấu ngược làm từ TFC, được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có cấu tạo hình xoắn ốc với kích thước từ 0.1 – 0.5 nanomet; giúp lọc sạch ở cấp độ phân tử, loại bỏ hoàn toàn các chất rắn hoà tan, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, siêu vi khuẩn và các chất hữu cơ đem lại chất lượng nước đầu ra hoàn toàn tinh khiết mà vẫn giữ nguyên đặc tính lý – hóa.
  • Lõi lọc số 5: Carbon T33 bù khoáng, ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, bù một phần vi khoáng cho cơ thể.
  • Lõi lọc số 6: Là lõi lọc có thành phần khoáng đá tự nhiên; giúp bổ sung khoáng chất, các chất điện giải có lợi cho sức khoẻ người sử dụng, đồng thời cân bằng độ PH và trung hoà lượng axit dư thừa.
  • Lõi lọc số 7: Có chức năng giúp cân bằng pH và ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước.
  • Lõi lọc số 8: Được cấu tạo từ Nano bạc và khoáng tự nhiên, có thể tiêu diệt 99, 99% vi khuẩn trong quá trình nước lưu thông qua các lõi lọc. Đồng thời bổ sung khoáng và các chất điện giải, giúp trung hoà axit dư giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

  Hệ thống lọc 8 cấp đạt chuẩn quốc tế của máy lọc nước Karofi

  Lõi số 1 – Lõi PP 5 micron

  Lõi số 2 – Than hoạt tính OCB

  Lõi số 3 – Lõi PP 1 micron

  Lõi số 4 – Màng R.O thẩm thấu ngược Aqualast ( 20 lit/h )

  Màng lọc RO được cấu tạo từ tấm màng mỏng bằng chất liệu đặc biệt (TFC – Thin Film Composite), được gắn chặt và cuộn lại với nhau thành một cấu hình dạng xoắn ốc. Trên bề mặt màng gồm các lỗ nhỏ có kích thước khoảng 0.1 – 0.5 nanomet (to hơn chỉ vài ba phân tử H2O), vì thế chỉ cho các phân tử nước đi qua cho nguồn nước đầu ra hoàn toàn tinh khiết.

  Cơ chế hoạt động của màng RO:

  Thời gian thay: 18 – 36 tháng (tùy thuộc nguồn nước đầu vào)

  • Nguồn nước máy: Nước cấp đầu vào khoảng 43.700 lít – 65.500 lít
  • Nguồn nước giếng khoan hoặc nhiễm đá vôi: Nước cấp đầu vào khoảng 12.400 lít – 49.700 lít

  Lõi số 5 – Lõi Carbon T33

  Lõi số 6 – Lõi khoáng đá

  Lõi số 7 – Lõi hồng ngoại xa

  Lõi số 8 – Lõi ORP Alkaline Kiềm Tính

  Lõi số 9 – Nano Silver

  Kết

  Chúng tôi tin rằng qua bài viết này thì các bạn đã hiểu hơn về cấu tạo máy lọc nước, với thông tin mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi tin rằng bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình một chiếc máy lọc nước tốt và an toàn nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy Lọc Nước Goldsun Hydrogen 10 Cấp Có Vỏ Tủ Fa1704(G)
 • Máy Lọc Nước 11 Cấp Goldsun Hydrogen Fa1801(R)
 • Máy Lọc Nước Goldsun 11 Cấp Hydrogen Fa1802G
 • Tổng Hợp Các Sản Phẩm Máy Lọc Nước Của Goldsun Giá Tốt Hiện Nay
 • Máy Lọc Nước Goldsun Hydrogen 11 Cấp
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Kangaroo

  --- Bài mới hơn ---

 • Máy Lọc Nước Nano Sinh Học Geyser Ultra Bio 431
 • Máy Lọc Nước Nano Geyser Tk9
 • Phân Tích Cấu Tạo Và Cơ Chế Hoạt Động Của Máy Lọc Nước Geyser Rn415
 • Máy Lọc Nước Nhập Khẩu Nguyên Chiếc Từ Nga
 • Máy Lọc Nước Goldsun Hydrogen 10 Cấp
 • Máy lọc nước Kangaroo thường được cấu tạo bao gồm: vỏ ngoài, bình chứa, bơm tăng áp, các ống dẫn, hệ thống lọc, các van nước, Adaptor sẽ được liên kết với nhau để tạo nên một máy lọc nước hoàn chỉnh

  Vỏ ngoài máy lọc nước Kangaroo

  Các sản phẩm máy lọc nước của Kangaroo đều có vỏ ngoài làm bằng inox chống gỉ hoặc nhựa cao cấp chống dòn theo thời gian. Hiện nay vỏ ngoài của máy lọc nước Kangaroo thường được thiết kế theo kiểu thẳng đứng hình chữ nhật hoặc hình trụ. Ngoài ra, Kangaroo mới ra mắt mẫu sản phẩm mới giảm tới 65% kích thước nhưng vẫn giữ được công suất, mẫu này nhỏ gọn nhẹ

  Bình chứa máy lọc nước Kangaroo

  Bình chứa hay còn gọi là bình tích áp. Được thiết kế giống quả bóng bằng vật liệu nhựa cao cấp

  Có công dụng chứa nước khi lọc xong và do bình chứa được làm kín nên có khả năng tích áp để đấy nước lên, tạo áp suất làm van cao áp để ngắt bơm, vô trùng tuyệt đối và cách ly với môi trường bên ngoài.

  Hiện nay, để chống xyarra vấn đề tái nhiễm, Kangaroo đã trang bị một thiết bị mới cho các sản phẩm của mình. Đó là thiết bị UVC LED được trang bị ngay tại bình chứa nước. Với khả năng tạo tia cực tím UVC có năng lượng cao nhất với bước sóng ngắn nhất, có khả năng tăng hiệu quả diệt khuẩn trong bình chứa và ngăn tái nhiễm khuẩn nguồn nước khi đi lên vòi uống trực tiếp.

  Bơm tăng áp máy lọc nước Kangaroo

  Đây là thiết bị không thể thiêys trong máy lọc nước gia đình, được dùng để tạo áp suất lên màn lọc

  Các dòng máy lọc nước RO Kangaroo phân phối sử dụng máy bơm Headon của Đài Loan dùng nguồn điện 24V rất ổn định và tiết kiệm điện năng có tác dụng chống rung, chống ồn tốt.

  Hiện nay, Kangaroo sản xuất loại máy bơm hút cao cáp, thay vì chỉ có chức năng đẩy còn ó thể hút từ độ sâu khoảng 2m.

  Các ống dẫn nước

  Đây là thiết bị dùng để liên kết các bộ phận chính lại với nhau để truyền tải nước.

  Ống dẫn nước được chính Kangaroo sản xuất với vật liệu nhựa cao cấp đặc chủng có khả năng dùng cực bền và an toàn

  Hệ thống lọc máy lọc nước Kangaroo

  Đây là bộ phận chính trong cấu tạo máy lọc nước hiện nay, hệ thống lọc nước của Kangaroo ít nhất có 5 lõi lọc có chức năng khác nhau:

  Cột lọc số 1 (PPE): Chứa lõi lọc số 1, được làm từ các sợi thô PP ép chặt vào nhau tạo ra các khe hở < 5 micro

  Cột lọc số 2 (UDF – GAC): Chứa lõi số 2, cấu tạo bởi than hoạt tính dạng hạt hấp thụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chất tây rửa và các hóa chất độc hại….

  Cột lọc số 4: Chứa màng lọc RO (được coi như trái tim của máy lọc nước). Kangaroo sử dụng màng lọc RO chính hãng Down Filmtech được sản xuất tại Mỹ, có độ bền cực cao. Với thiết kế màng lọc kích cỡ siêu nhỏ 0,001micromet, giúp nước lọc sạch 100%, có thể uống trực tiếp không cần đun sôi. Riêng phần nước không đạt chuẩn sẽ được đẩy sang đường nước thải.

  Cột lọc số 5: Lõi Nano Bạc có chức năng cân bằng PH, khử mùi hôi, tạo khoáng và vị ngọt của nước, diệt khuẩn và các loại nấm trong nước

  Ngoài ra, một vài sản phẩm máy lọc nước Kangaroo còn có tới 6,7,8, 9,10 lõi lọc có chức năng chính là chống tái khuẩn, tăng cường ô xy, cân bằng độ pH, tạo khoáng tự nhiên cần thiết cho sức khỏe….

  Các van nước trong máy lọc nước

  Van áp thấp: Cấu tạo từ nhựa kỹ thuật dùng để kiểm soát nguồn nước đầu vào, sẽ ngắt mạch điện khi hết nước nguồn cấp hoặc nguồn cấp nước cho máy bị yếu, và ngắt nguồn điện khi lõi lọc bị tắc do nước đầu vào quá bẩn, giúp bảo vệ sản phẩm tốt nhất

  Van áp cao: Có chức năng kiểm soát nước đầu ra (nước tinh khiết) giúp điều chỉnh hoạt động của bơm áp lực. Khi bình chứa nước tinh khiết đầy, nó sẽ tự động ngắt. Khi bình chứa nước tinh khiết hết, nó sẽ tự động lọc. Đảm bảo bình luôn có nước phục vụ người uống bất kể thời gian nào

  Van nước thải: Giúp mở đường dẫn nước thải, đưa nước thải sau khi qua quá trình lọc RO đẩy ra ngoài.

  Van điện tử: Có chức năng kiểm máy bơm áp, khi áp trong hệ thống thấp, hoặc hết nước sẽ khởi động

  Adaptor (Nguồn điện)

  Sử dụng Adaptor để chuyển đổi nguồn điện phổ thông tại Việt Nam là AC 220V / 50Hz về chỉ còn 24V để cung cấp nguồn điện cho máy bơm hoạt động.

  Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước Kangaroo

  Hai hình trên diễn tả nguyên lý hoạt động của 2 loại máy khác nhau, nhưng chúng ta sẽ nhận thấy chỉ khác nhau ở cách lắp đặt thiết bị, chứ chức năng cũng như nguyên lý đều giống nhau.

  Nước đều được đi qua bộ lọc thô gồm cọc 1,2,3 loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn sau đó sẽ được đưa đến màn lọc RO (lõi lọc 4) để loại bỏ các kích thước nhỏ 0.0001micromet, sau đó nước lọc sẽ tới bình chứa để lưu trữ, khi chúng ta lấy nước, nước sẽ đi qua lõi lọc 5 có tác dụng công cấp chất khoáng cho nước nên sau khi lấy ra chúng ta phải uống ngay không chất khoáng có thể bay hơi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Ro Gia Đình
 • Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Ro Và Quá Trình Vận Hành
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Ro Chi Tiết Nhất
 • Cấu Tạo Chi Tiết Của Máy Lọc Nước Ro Điển Hình
 • Các Loại Van, Bơm Trên Máy Lọc Nước Ro
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Ro Chi Tiết Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Ro Và Quá Trình Vận Hành
 • Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Ro Gia Đình
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Kangaroo
 • Máy Lọc Nước Nano Sinh Học Geyser Ultra Bio 431
 • Máy Lọc Nước Nano Geyser Tk9
 • Máy lọc nước RO người Mỹ phát minh ra vào khoảng những năm 50-70 của thế kỉ trước. Tuy nhiên, ở Việt Nam mới được sử dụng nhiều cách đây chục năm. Và hiện nay đang bùng phát mạnh mẽ khắp mọi ngõ ngách trên đất nước.

  Cấu tạo máy lọc nước RO thì rất đơn giản. Bộ phận quan trọng nhất là màng lọc RO. Theo wikipedia thì màng lọc RO là màng lọc thẩm thấu ngược, được phát minh tại Mỹ năm 1948 và hoàn thiện vào năm 1970.

  Nguyễn Nhâm nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng như: Máy lọc càng nhiều lõi càng tốt à? Bao lâu phải thay lõi? Nên dùng máy lọc nước nào? Máy lọc nước nào tốt nhất hiện nay?… Nguyễn Nhâm hy vọng thông qua việc hiểu rõ cấu tạo máy lọc nước RO, quý khách sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình.

  Cấu tạo máy lọc nước RO

  Bộ lọc thô

  Bộ lọc thô có tác dụng lọc các loại phù du, kim loại nặng kết tủa có kích thước lớn hơn 1 micron.

  Tùy loại máy lọc nước, hệ thống lọc thô sẽ có 1,2,3,4 hay 5 lõi lọc thô.

  Ở máy lọc nước RO thông thường trên thị trường. Các bạn sẽ thấy có 3 lõi lọc thô. 3 lõi lọc thô này được đựng trong 3 cốc lọc 1,2,3.

  Số cấp lọc thô bao nhiêu là vừa?

  Để lọc được những hạt lơ lửng trong nước, các hạt có kích thước 1 micron trở lên thì cần 1 chế độ lọc hợp lý. Vì 1 micron chỉ bằng 1/50 – 1/100 đường kính sợi tóc. 1 hạt có kích thước 1micron chúng ta khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

  Đối với nước ở Việt Nam, nếu chỉ có 1,2 cấp lọc thô thì sẽ rất nhanh bị tắc. Thời gian thay lõi lọc nhanh, tốn thời gian và gây phiền phức trong quá trình sử dụng.

  Nếu có quá nhiều cấp lọc, bơm sẽ hoạt động vất vả hơn, nhanh hỏng bơm hơn.

  Qua tính toán, 3 đến 4 cấp lọc thô sẽ là hợp lý. Chúng ta thấy trên thị trường, 90% máy lọc nước có 3 cốc lọc thô. Trường hợp nước đầu vào quá bẩn, có thể lắp thêm 1 cốc lọc thô 20 inch hoặc lắp hệ thống xử lý nước đầu nguồn.

  Cấu tạo sơ bộ hệ thống lọc thô có 3 cấp lọc phổ biến.

  Ở cốc lọc thô số 1, sẽ có lõi PP 5micron hoặc lõi gốm 5micron, hoặc cũng có thể lắp lõi cao su 5micron. Tại đây, các hạt có kích thước trên 5micron đều bị giữ lại.

  Ở cốc lọc thô số 2, thường là than hoạt tính. Lõi này có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi là chính.

  Ở cốc lọc thô số 3 sẽ có 2 lựa chọn. 1 là dùng lõi PP 1micron, 2 là dùng lõi CTO carbon lock. Trước đây thường sử dụng lõi Carbon lock, nhưng hiện nay, đa số các hãng lớn như Karofi, Slanper, Korihome, Kangaroo… đều dùng lõi PP 1micron. Điều này sẽ hạn chế tối đa bột than và các hạt lớn chảy lên màng RO, gây tắc hỏng màng RO.

  Màng siêu lọc RO

  được các nhà khoa học Mỹ phát minh ra từ năm 1948. Đến 1970 thì hoàn thiện và phát triển đến ngày nay.

  Màng RO có kích thước khe lọc 0,0001 Micron. Ở kích thước này, virus, vi khuẩn, kim loại nặng và chất rắn hòa tan đều không thể qua được. Các tạp chất có kích thước lớn hơn 0,0001 sẽ theo đường nước thải ra ngoài.

  Màng lọc RO hiện nay đã phổ biến, công nghệ cũng không còn là bí mật. Rất nhiều hãng đã có thể tự chế tạo ra màng lọc RO có chất lượng cao cho riêng mình. Tuy nhiên, màng RO của Dow Filmtec vẫn được ưa chuộng hơn cả. Hiện nay, màng lọc RO SEP cũng đang được ưa chuộng vì tính thực dụng, phù hợp ở Việt Nam. Đặc biệt, phù hợp với vùng nước nhiễm đá vôi.

  Bơm tăng áp là bộ phận không thể thiếu trong máy lọc nước RO. Bơm tăng áp có tác dụng tạo ra áp lực lớn, đẩy nước qua màng RO. Vì màng RO có kích thước khe hở rất nhỏ, chỉ 0,0001 Micron, kích thước này virus, vi khuẩn, kim loại nặng và cả chất hòa tan cũng không xuyên qua được. Nếu không có bơm áp lực thì các phân tử nước tinh khiết cũng không thể xuyên qua màng RO được.

  Bơm tăng áp trong máy lọc nước có nhiều loại. Loại chỉ đẩy, loại vừa hút vừa đẩy. Hiện nay, đa số máy lọc nước đều tích hợp máy lọc vừa hút vừa đẩy, thuận tiện cho việc lắp đặt ở một số vùng có áp lực nước đầu vào yếu, hoặc hút nước ở bể ngầm.

  Hiện nay, thương hiệu bơm Headon của Đài Loan đang là thương hiệu bơm tốt nhất. Tiếp theo là AP100 và Grand Forest.

  Bộ tạo khoáng, tạo vị, khử mùi hay diệt vi khuẩn tái nhiễm.

  Bộ này có thể chỉ có 1 lõi T33 than gáo dừa. Cũng có thể gồm đến 5 lõi T33 khác nhau.

  Cụ thể, mỗi một hãng sẽ có cách lắp, thứ tự lắp các lõi T33 này khác nhau. Nhưng cơ bản là:

  Sau màng RO sẽ có 1 lõi tạo vị ngọt T33 than gáo dừa.

  Tiếp theo là các lõi Alkaline, ORP, Hydrogen, đèn UV, Đá Maifan…

  Trong các lõi này thì có lõi ORP và Alkaline khá quan trọng, nó giúp cân bằng độ PH của nước. Nước qua màng lọc RO thường có tính Axit, điều này sẽ có hại cho dạ dày và làn da. Các lõi khoáng này giúp nâng độ PH, nước sẽ ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn.

  Hệ thống điện của máy lọc nước RO cũng khá đơn giản.

  Bộ đổi nguồn (Adapter) 24v. Ngày trước thường dùng nguồn 1.2A, hiện nay đa số dùng nguồn 1.5A. Điều này sẽ làm máy chạy ổn định hơn, đặc biệt là giờ cao điểm.

  Hệ thống dây điện, dây điện trong máy lọc nước thường dùng các dây 0.7 đến 1.0 và được ép cos để kết nối các chi tiết với nhau.

  Van từ. Ở các máy cũ thường dùng van cơ, hiện nay đa số dùng van điện từ. Van này có tác dụng đóng mở nước. Khi máy không chạy, van sẽ đóng lại, không cho nước vào bơm, lên màng. Van điện từ có thể được lắp trước bơm hoặc sau bơm, nhưng phải trước màng RO.

  Van điện từ khi hỏng thường dẫn đến 2 lỗi: 1 là, van luôn đóng, không mở. bơm chạy nhưng van không mở, dẫn đến không có nước. 2 là, van luôn mở, không đóng, khi máy ngừng chạy, van vẫn mở, nước vẫn qua màng rồi qua van nước thải Flow – Nước thải chảy mãi không ngừng.

  Van áp thấp, van áp thấp có tác dụng đo áp nước đầu vào. Khi áp lực đầu vào đủ lớn thì điện mới mở. Điều này rất tốt đối với gia đình dùng téc hoặc đấu với nguồn nước máy. Khi máy đang chạy, nước cấp yếu hoặc ko có thì máy sẽ không chạy. Điều này sẽ tránh được việc, không có nước mà bơm cứ chạy mãi, dẫn đến nóng và hại bơm.

  Van áp cao, van này có tác dụng rất quan trọng. Nó được lắp ở đầu ra của nước tinh khiết, khi nước đầy bình áp, van áp cao sẽ ngắt điện, máy ngừng hoạt động. Khi có người lấy nước, áp sẽ giảm và van áp cao sẽ mở và máy chạy.

  Đèn công tắc, có 2 loại đèn công tắc là loại 2 chân và 4 chân. Tác dụng chính của đèn công tắc là thay đổi 2 chế độ cao áp và thấp áp. Khi nút đèn công tắc mở, thì mặc định máy lọc nước đang hoạt động bình thường, có van áp cao. Tuy nhiên, khi lắp máy ở vùng nước yếu, hoặc lấy nước ở bể ngầm thì cần bật nút này. Lúc này van áp thấp sẽ không còn tác dụng. Máy lọc nước đóng ngắt sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào van áp cao. Trường hợp bể cạn nước thì máy vẫn cứ chạy bình thường. Nên khi ở chế độ này, chúng ta cần lưu ý, không nên để bể bị cạn sạch nước.

  Hệ thống cút nối ở máy lọc nước cũng rất nhiều.

  Cút đầu vào, cút T, cút thẳng van từ, cút quả T33, cút cốc, cút vỏ màng.

  Có 2 loại cút chính là cút vặn và cút nối nhanh.

  Vỏ máy lọc nước hiện nay rất đa dạng, vỏ 2D,3D,4D… Vỏ có tác dụng chính là bảo vệ hệ thống lõi lọc. Tùy nhu cầu sử dụng, bạn sẽ chọn cho mình loại vỏ phù hợp. Ngoài ra, có một số loại vỏ có tích hợp cả chức năng nóng lạnh, tích hợp bếp từ đun nước luôn trên mặt…

  Các linh kiện khác trên máy như ốc vít, vòi, bình áp, tay công:

  Bình áp để chứa nước và giúp quá trình lấy nước tại vòi được nhanh hơn. Có 2 loại bình áp chính bằng thép và bằng nhựa.

  Vòi hiện nay đa dạng về chủng loại, có vòi thép hoặc vòi inox 201, inox 304.

  Tay công có tác dụng đóng mở các cốc lọc dễ dàng hơn.

  Ốc vít. Chi tiết này cứ nghĩ đơn giản, nhưng nó cũng là chi tiết rất quan trọng. Nhiều máy lọc nước dùng vít thép nên sau 1 thời gian, vít bị rỉ. Khi cần thay thế sửa chữa rất vất vả. Máy lọc nước Slanper dùng vít inox nên rất bền, khi cần sửa bơm hay các chi tiết rất dễ dàng và tiện lợi.

  Giá sắt để bắt máy, tất cả các chi tiết như bơm, van từ, cốc lọc, lõi lọc… đều được bắt vào giá sắt này thông qua các loại ốc vít.

  Hệ thống càng đôi, càng đơn, càng lệch, càng cân để kết nối các lõi lọc thành 1 khối.

  Dây nước phi 6 và dây phi 10. Dây Việt Nam hoặc Trung Quốc có nhiều bột đá, dây dễ bị vỡ, nứt sau thời gian sử dụng. Dây Taiwan có độ dẻo và bền hơn rất nhiều.

  Kết luận

  Máy lọc nước RO có cấu tạo khá đơn giản. Bộ phận chính của máy lọc nước chính là Màng RO, các lõi 1,2,3 chỉ là lõi lọc thô, giúp cho màng RO làm việc hiệu quả hơn, bền hơn.

  Các lõi khoáng sau màng RO chỉ có tác dụng cân bằng PH, tạo khoáng tạo vị.

  Như vậy, máy lọc nước tốt nhất là máy có những linh kiện tốt. Bạn có thể tự mua các linh kiện về để ráp cho mình một chiếc máy lọc nước tốt nhất.

  Nên dùng máy lọc nước mấy lõi? 3 lõi lọc thô và màng RO là bắt buộc, các lõi khoáng thì không phải càng nhiều càng tốt. Theo mình, chỉ cần 2 đến 3 lõi khoáng là vừa phải. Như vậy, máy lọc nước có 6 đến 7 cấp lọc là vừa phải. Vì nếu bạn lắp quá nhiều lõi lọc, thì cũng chỉ tăng thêm lõi khoáng, chứ nước cũng không sạch hơn được. Đặc biệt, nếu sau thời gian không chịu thay lõi, các lõi khoáng này sẽ có hại cho bản thân bạn.

  Nên mua máy lọc nước ở đâu? Nên mua nơi bán có tâm, có trình độ chuyên môn cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Chi Tiết Của Máy Lọc Nước Ro Điển Hình
 • Các Loại Van, Bơm Trên Máy Lọc Nước Ro
 • Những Điều Cần Biết Về Van 1 Chiều Máy Lọc Nước Nóng Lạnh
 • Van Áp Cao Máy Lọc Nước Ro
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Của Máy Lọc Nước Tổng Sinh Hoạt Gia Đình
 • Sơ Đồ, Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lọc Nước Công Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Lý Hoạt Động Và Cấu Tạo Máy Lọc Nước Công Nghiệp Ro
 • Sơ Đồ, Cấu Tạo Và Nguyên Lý Máy Lọc Nước Công Nghiệp
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Công Nghiệp Lọc Nước Tinh Khiết Uống Trực Tiếp
 • Cấu Tạo Và Vai Trò Bộ Lọc Thô Trong Máy Lọc Nước Công Nghiệp Ro
 • Tìm Hiểu Về Máy Lọc Nước Công Nghiệp
 • Công ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Tekcom hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: cung cấp, lắp đặt, tư vấn, chuyển giao công nghệ và các thiết bị, vật tư, vật liệu ngành xử lý nước. Qua nhiều năm nghiên cứu, phát triển, và kinh doanh các thiết bị xử lý nước có quy mô lớn, Tekcom đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức nghiên cứu, chứng nhận và các công ty sản xuất hàng đầu thế giới. Tekcom luôn phấn đấu là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối máy lọc nước hàng đầu Việt nam và xuất khẩu ra các nước trong khu vực. Là đại diện của các nhà cung cấp chuyên nghiệp về hệ thống và vật tư lọc nước hàng đầu thế giới như màng RO của hãng sản xuất màng lớn nhất thế giới của Mỹ Filmtec DOW, Toray – Nhật Bản. Nhờ những tiện ích và các tính năng ưu việt của từng sản phẩm, Công Ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Tekcom đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời cũng tạo được uy tín của khách hàng và vị thế cạnh tranh các công ty trong và ngoài nước với các dòng sản phẩm nổi bật: máy lọc nước gia đình, hệ thống lọc nước giếng khoan, hệ thống máy lọc nước công nghiệp,.. với đủ mọi công xuất, quy mô khác nhau.

  Với hiện trạng nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, thì nước sạch cần cho nhu cầu sinh hoạt của mỗi con người đang có nguy cơ khan hiếm. Nhận thấy được các bất cập về nguồn nước, cũng như sự lãng phí, thiếu thốn về việc người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch đủ tiêu chuẩn nước sinh hoạt, tốt cho sức khỏe. Công ty Tekcom đã nghiên cứu cho ra đời sản phẩm máy lọc nước công nghiệp. Với đủ mọi loại công suất đáp ứng tùy thuộc vào từng mục đích, nhu cầu sử dụng. Hệ thống máy lọc nước công nghiệp này cung cấp đủ nước dùng sinh hoạt cho các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng lớn, hay các nhà máy có công suất vừa và nhỏ. Hệ thống được trang thiết bị 5 màng lọc RO, đáp ứng được tiêu chuẩn về nguồn nước sạch và cung ứng đủ nhu cho cầu nước sinh hoạt của nhiều người trong cùng một thời điểm.

  Hệ thống máy lọc nước công nghiệp thi cống lắp đặt tại kho xưởng Tekcom

  Cột lọc cơ bản trong hệ thống lọc nước công nghiệp của Tekcom

  Nguyên lý của hệ thống máy lọc nước công nghiệp với mọi công suất linh hoạt cũng tương tự như nguyên lý của máy lọc nước gia đình công suất 10l/h trở lên.Tuy nhiên máy lọc nước công nghiệp sẽ có một số cải tiến, nâng cấp để phù hợp với mục đích sử dụng cho nhiều người.

  • Nước đầu vào sẽ qua 3 lõi lọc thô, lõi lọc đầu tiên là lõi PP được làm từ sợi bông xốp của nhựa polypropylene, những sợi này sẽ được ép thành các khối tạo thành một lớp màng lọc. Kích thước của các lỗ màng lọc chỉ có 5 µm, nên nước sau khi qua lõi này sẽ được lọc các chất huyền phù, các dạng rỉ sét, bùn đất hay các vật chất lơ lửng trong nước.
  • Sau khi qua lõi lọc thứ nhất, nước sẽ được chia hai đường, một đường nước sẽ đấu nối với van áp thấp. Lúc này van áp thấp có nhiệm vụ đóng lại khi nguồn nước cấp vào yếu , hoặc van mở khi nguồn nước vào khỏe (đủ áp). Và một đường nước sẽ qua van điện từ đến bơm. Khi bơm hoạt động, van điện từ cũng được mở, nước sẽ được bơm đẩy từ lõi lọc số 1 sang lõi lọc số 2. Lõi lọc số 2 là lõi lọc chứa than hoạt tính dạng viên. Nước qua lõi lọc này sẽ được xử lý các loại chất nhờn, mùi và chất hữu cơ hòa tan. Ở lõi này than hoạt tính còn xử lý được các chất phóng xạ, asen và amoni.
  • Bơm áp sẽ đẩy nước từ lõi lọc số 2 sang lõi lọc số 3, lõi lọc này là lõi lọc than hoạt tính đã được định hình, bằng cách nghiền nhỏ và ép thành các khối để tăng bề mặt tiếp xúc với nước, do đó tăng hiệu quả xử lý nước. Nước khi qua lõi lọc này sẽ được lọc toàn bộ các chất hữu cơ, chất phóng xạ và kim loại nặng mà lõi lọc số 2 không thể lọc được.

  Bơm trong hệ thống máy lọc nước công nghiệp

  • Nước qua màng RO hoàn toàn tinh khiết được chứa trong bình áp cách ly với môi trường bên ngoài. Nước từ màng RO chảy xuống bình áp sẽ qua 1 van áp suất cao, van này có nhiệm vụ đóng ngắt bơm khi nước trong bình áp được bơm đầy, và mở chạy bơm khi áp suất trong bình áp giảm (nước trong bình áp bị vơi đi). Khi người dùng vặn vòi sử dụng, nước từ bình áp mới lên lõi số 5 (T33). Lõi lọc T33 được cấu tạo từ than hoạt tính đặc biệt, có khả năng trao đổi ion, nên giúp làm mềm nước, tăng thêm vị ngon ngọt tự nhiên và chống tái khuẩn.

  Hệ thống máy lọc nước công nghiệp lọc sạch, cung cấp nguồn nước đủ tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt

  Tùy thuộc theo mục đích sử dụng nước của xí nghiệp mà có thể bổ sung thêm các lõi lọc phụ trợ để tăng chất lượng nước, như: Lõi lọc Alkanite ổn định pH cho nước; Lõi lọc hồng ngoại sẽ chia nhỏ phần nước để tăng khả năng hấp phụ vào cơ thể; Lõi lọc đá Maifan để bỏ sung thêm các chất khoáng vi lượng cho cơ thể; Lõi chiếu UV có khả năng để diệt khuẩn cho nước,…

  Luôn dẫn đầu với phương châm mang đến sức khỏe cho người sử dụng từ chính những sản phẩm của Tekcom.Hệ thống máy lọc nước công nghiệp Kensi do Tekcom thi công lắp đặt ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày một càng khắt khe, đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho người tiêu dùng.

  Nếu bạn còn có những băn khoăn hay thắc mắcthêm về sản phẩm của Tekcom, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại Hotline 016 7777 0000 – Tổng đài 1900 0138 để được các tư vấn viên, các kĩ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và sở hữu ngay một hệ thống lọc nước giếng khoan phù hợp thương hiệu Kensi chất lượng tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Máy Lọc Nước Nóng Lạnh
 • Cấu Tạo Cơ Bản Của Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời
 • Hướng Dẫn Sơ Đồ Nguyên Lý Cách Lắp Máy Lọc Nước Gia Đình Ro
 • Cấu Tạo Cơ Bản Của Máy Lọc Nước Ion Kiềm
 • Máy Lọc Nước Tại Vòi Mitsubishi Cleansui Ef102/csp801E
 • Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Ro

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Ro Và Nguyên Lý Hoạt Động
 • Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lọc Nước Ro
 • Khám Phá Cấu Tạo Của Máy Lọc Nước Nano
 • Máy Lọc Nước Nano Là Gì? Có Neenmua Máy Lọc Nước Nano Không?
 • So Sánh Máy Lọc Nước Nano Và Ro, Nên Dùng Loại Nào Cho Gia Đình
 • Cuộc sống của con người ngày càng hiện đại với nền kinh tế công nghiệp phát triển, kéo theo nhiều hệ lụy như ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sạch… Bài toán nước sạch ở Việt Nam đang là một vấn đề nhức nhối. Và chủ động cho việc cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, các hộ gia đình đều lựa chọn thiết bị máy lọc nước. Có nhiều loại máy lọc nước khác nhau trên thị trường nhưng phổ biến là máy lọc nước RO. Vậy máy lọc nước RO có cấu tạo như thế nào? Bài viết này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về máy lọc nước RO.

  Máy lọc nước RO có cấu tạo chính gồm 3 thành phần chính : Bộ lõi lọc, máy bơm nước, Bình áp.Ngoài ra gồm các hệ thống van áp, dây cấp, vòi nước …

  Hệ thống lõi lọc nước

  Lõi lọc số 1: lõi sợi bông PP ( Foam of Polypropylene)

  Lõi được cấu tạo bởi các sợi bông xốp nhựa Polypropylene, được nén chặt lại, với khe lọc nhỏ hơn 5 micro. Chức năng của màng này là loại bỏ các chất bẩn, bụi băm, đất cát, rỉ sét hay tạp chất lơ lửng trong nước, các loại vi khuẩn. Trên thực tế thì sợi PP có độ bền cao, không hỏng, tuy nhiên khi dùng lâu ngày sẽ tích tụ các chất bẩn, gây ra chất bẩn trong hệ thống. Do đó không sử dụng lõi lọc quá 6 tháng.

  Lõi lọc số 2: lõi than hoạt tính UDF

  Nguyên liệu làm lõi này là than hoạt tính dạng hạt được ép bằng công nghệ cao, đường kính lõi lọc 1-2 micro. Chức năng của lõi này là hấp thụ và loại bỏ một vài chất hữu cơ, thuôc trừ sâu, chất tẩy rửa, các tạp chất lơ lửng trong nước, mùi vị khó chịu cũng như các tạp chất kim loại nặng như asen, chất phóng xạ… lõi lọc nên được thay mới sau khi dùng được 10 tháng.

  Lõi lọc số 3: lõi than hoạt tính dạng bột CTO

  Lõi này than hoạt tính ép là dạng than bột nhỏ, ép thành khối nhằm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, từ đó tăng hiệu quả xử lý nước. đường kính lõi lọc là 1 micro. Chức năng của lõi lọc này là hấp thụ mạnh các chất thải, các chất kim loại nặng, các chất nhờn, rỉ sét, tạp chất thô… có kích thước lớn hơn 1 micro. Sử dụng lõi lọc này không quá 10 tháng.

  Lõi lọc số 4: Màng lọc RO

  Màng lọc RO được coi là “trái tim” của máy lọc nước RO. Màng lọc RO được làm từ chất liệu Polyamit gồm nhiều lớp mngr được cuộn lại với nhau trong một cấu hình dạng xoắn ốc xung quanh một ống trục bằng nhựa. Màng lọc RO hoạt động với cơ chế thẩm thấu ngược, lõi lọc vô cùng nhỏ cỡ 0.0001 micro, loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các kim loại nặng như asen, chì, thủy ngân, vi khuẩn…làm cho nước hoàn toàn tinh khiết mà không thay đổi đặc tính lý – hóa của nó. Tuổi thọ trong môi trường nước máy khoảng 3-4 năm( khoảng 90 000 lít nước), môi trường nước giếng khoan là 1.5- 2 năm.

  Lõi lọc số 5: lõi Cacbon CL- T33

  Lõi này dùng than hoạt tính chất lượng cao hơn các lõi trước để đảm bảo chất lượng nước đầu ra hoàn toàn tình khiết, cân bằng độ pH cho nước. Nên sử dụng lõi lọc là không qua 1 năm.

  Ngoài ra còn có các lõi lọc 6, 7, 8 thường là các lõi tạo khoáng vị, bổ sung khoảng chứ không có tác dụng lọc.

  Máy còn có các bộ phận khác như bình áp, bơm áp, van áp cao, van áp thấp.

  Máy bơm nước cho máy lọc nước

  – Máy bơm nước là một thiết bị quan trọng trong máy lọc nước RO. Cần phải nhớ rằng máy bơm áp dụng trong máy lọc nước RO là loại máy bơm nén (pssure pump), khác với các loại máy bơm thông dụng cho gia đình.

  Các màng RO thông thường (như màng Filmtec…), tại áp suất 50 psi (có nghĩa là khoảng 70 m độ cao cột nước) thì sẽ có tỉ lệ phục hồi khoảng 15% (có nghĩa là ở áp suất 50 psi thì tỉ lệ nước tinh khiết/ nước thải là 15 %).

  Chính vì vậy, các máy lọc nước RO cần có máy bơm nén để tạo áp suất trên hộp màng RO. Trong thiết kế, áp suất trên hộp màng RO dao động khoảng 80 – 90 psi.

  Bình áp trong máy lọc nước

  Còn gọi là bình tích áp. Cấu tạo: thiết kế trong bình tựa như có một quả bóng. Khi nước tinh khiết được lọc sau màng RO sẽ được chứa vào đây. Quả bóng luôn căng, có xu hướng đẩy nước, tạo nên áp suất trong hệ thống, từ đó mà đóng, cắt van áp cao. Khi đủ nước, lúc này van áp cao sẽ cắt…máy bơm không chạy. Ngoài ra, khi mở vòi nước uống, quả bóng sẽ phình ra, đẩy nước qua lõi 5, qua vòi ra ngoài. Vì là quả bóng, nên có van bơm hơi vào (thường nằm ở cuối bình). Áp suất bơm hơi khoảng 0,8 kg/cm2.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cột Sống Là Gì? Cấu Tạo, Chức Năng Của Cột Sống Người
 • Cấu Tạo Cột Sống Người (Cấu Tạo, Số Đốt, Chức Năng…)
 • Sống Mũi Tẹt Là Như Thế Nào? Có Mấy Loại? Làm Sao Để Hết Mũi Tẹt
 • Thăm Khám Nội Soi Và Điều Trị Lệch Vách Ngăn Mũi Tại Thu Cúc
 • Vẹo Vách Ngăn Mũi: Khi Nào Cần Mổ?
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Các Lõi Lọc Trong Máy Lọc Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • # Tìm Hiểu Cấu Tạo Máy Lọc Nước Ro Sâu Bên Trong & Bảo Dưỡng
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lạnh
 • Cấu Tạo & Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lạnh, Điều Hòa
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Điều Hòa Máy Lạnh .
 • Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lạnh
 • 10-11-2015 09:33am – Xem: 5103

  Máy lọc nước gia đình RO từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc và cần có trong mỗi gia đình. Để đảm bảo sử dụng máy lọc nước hiệu quả và bền bỉ, người dùng nên tìm hiểu rõ cấu tạo và chức năng các lõi lọc trong máy lọc nước.

  Là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc nhập khẩu, sản xuất và phân phối Bếp và Gia dụng cao cấp tại Việt Nam. Không chỉ được NTD ưa chuộng sử dụng thiết bị bếp cao cấp như , … mà máy lọc nước R.O Taka cũng là dòng sản phẩm gia dụng ưu việt của công ty được đánh giá chất lượng cao.

  – Được làm bằng sợi PP ép thành khối. Kích thước lọc 5 Micron

  – Chức năng lọc những hàm lượng cặn lơ lửng, rỉ sét, cát, muối đất có kích thước lớn hơn 5micron

  – Công suất 1.800 lít/3-6 tháng

  – Được làm bằng sợi PP (hoặc cacbon) được ép thành khối. Kích thước lọc 1 micron

  – Công suất 3.600 lít/ 9-12 tháng

  – Được làm bằng sợi PP (hoặc cacbon) được ép thành khối kích thước 0.3 micron được đúc liền với vỏ bên ngoài.

  – Công suất 3.600 lít/ 9-12 tháng

  5. Cột lọc 5 (màng RO film tec):

  – Được làm bằng sợi Polammide, TFC có đường kính 0,001 micron

  – Chức năng loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, vi rút, hoá chất và hầu hết kim loại nặng

  – Công suất 90.000 lít/ 2-3 năm

  – Được làm bằng bằng công nghệ nano

  – Chức năng loại bỏ hỗn hợp chất độc vi khuẩn trong nước, tạo vị

  – Công suất 72.000 lít/ 1-1,5 năm

  – Được làm bằng hạt gốm công nghệ cao (ceramic ball)

  – Chức năng tách nhóm phân tử nước, tăng lượng oxy trong nước, ngăn ngừa khô cơ thể, chống lão hóa

  – Công suất 72.000 lít/ 1-1,5 năm

  – Chức năng: bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

  – Công suất 72.000 lít/ 2 năm

  Được làm bằng các hạt tạo alkaline

  Chức năng tạo ra nước kiềm tính, trung hoà a xít dư thừa giúp giảm nguy cơ bệnh tật.

  Công suất 90.000 lít/ 2 năm

  Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhiều máy lọc nước RO kém chất lượng, vì vậy để tránh trường hợp hàng giả, hàng nhái xuất hiện, lõi lọc 01, 02, 03, lõi nano-silver, hồng ngoại, alkaline, maifan là các lõi có chất lượng cao, có dập logo TAKA trên lõi.

  Phía trên là thông tin cấu tạo và chức năng các lõi lọc trong máy lọc nước, hy vọng quý khách hàng sẽ có thêm thông tin để lựa chọn máy lọc nước hoặc sử dụng máy phù hợp và hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Chung Của Máy Lọc Nước
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Lọc Nước Ro
 • Cấu Tạo Máy Lọc Nước Nano
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Máy Lọc Nước Công Nghiệp Ro
 • Phân Tích Cấu Tạo Máy Lọc Nước Kangaroo
 • Chuyến Du Lịch Sẽ Thú Vị Hơn Nếu Bạn Biết Cách Chụp Ảnh Film Và Làm Chủ Mọi Khoảnh Khắc

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Cho Bạn Khi Mua Xe Đạp Không Phanh Fixed Gear Chính Hãng
 • Xe Đạp Fixed Gear Có Bao Nhiêu Loại?
 • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Phanh Xe Đạp Fixed Gear An Toàn
 • Cấu Tạo Giày Thể Thao
 • Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Của Một Chiếc Giày
 • Vài nét về cấu tạo máy ảnh film

  Nếu bạn là một người am hiểu về máy ảnh chắc chắn khi có một chiếc máy film trong tay sẽ dễ dàng sử dụng chúng. Tuy nhiên, với những ai mới bắt đầu sử dụng thì việc tìm hiểu về cấu tạo máy là bước quan trọng nhất. Nắm được những điều cơ bản này thì khi học cách sử dụng máy film bạn sẽ cảm thấy chúng dễ dàng và thú vị hơn.

  Cấu tạo của một chiếc máy film cơ bản. Ảnh: 50mm

  Thân máy film với vỏ ngoài làm bằng kim loại. Ảnh: chúng tôi

  Một chiếc máy film cơ bản sẽ bảo gồm thân máy và ống kính. Các bộ phận trên máy bạn nên biết đó là: núm tốc độ, cần lên phim, nút chụp, cần tua phim, kim ISO. Bên trong thân máy sẽ có buồng lắp phim, màn trập và rãnh khe sáng. Đây là những điều cơ bản mà bất cứ ai khi bước vào con đường chụp ảnh film cũng nên nắm rõ.

  Bạn nên tìm hiểu về cấu tạo máy film trước khi sử dụng. Ảnh: chúng tôi

  Cách chụp ảnh film đẹp giúp bạn lưu giữ mọi khoảnh khắc

  Ánh sáng là yếu tố quan trọng quyết định bức ảnh của bạn có thành công hay không. Vì thế, những người khi bắt đầu chơi sẽ phải mất nhiều thời gian để học cách làm chủ ánh sáng. Trong đó, bộ ba đo sáng bạn cần biết đó là khẩu độ, tốc độ màn trập và iso.

  Ánh sáng là yếu tố quan trọng quyết định vẻ đẹp bức ảnh. Ảnh: chúng tôi

  Khẩu độ là một khái niệm về độ mở của ống kính, hiểu đơn giản khi bạn mở khẩu càng lớn thì ánh sáng lọt vào nhiều hơn. Bên cạnh đó, tốc độ màn trập là thời gian màn mở được đo bằng giây. Tốc độ màn trập thường ảnh hưởng đến hoạt động của vật được chụp và độ rung của ảnh. Cuối cùng, iso là thước đo độ cảm biến của ánh sáng và ảnh, quyết định phần lớn vào bức hình film của bạn.

  Điều chỉnh hài hòa khẩu độ, tốc độ màn trập và iso để có được một bức hình đẹp. Ảnh: chúng tôi

  Để biết cách chụp ảnh film đẹp bạn cần kết hợp hài hòa cả khẩu độ, tốc độ màn trập và iso. Đừng lo lắng bởi đây đều là những kỹ năng cơ bản, khi tiếp xúc với máy nhiều bạn sẽ cảm thấy chúng thật dễ dàng và dễ sử dụng.

  Học cách làm chủ ánh sáng khi chụp ảnh film. Ảnh: chúng tôi

  Cầm máy đúng cách

  Bên cạnh ánh sáng thì cách chụp ảnh film đẹp mà không lo hỏng ảnh thì bạn cần biết cầm máy đúng cách. Cầm máy đúng cách ở đây nghĩa là làm cho máy tránh bị rung lắc hoặc gây lỏng phim. Đối với những ai đi du lịch nhiều mà muốn sử dụng máy film thì việc cầm máy sao cho chuẩn càng phải chú ý hơn.

  Đừng quên cầm máy đúng cách để tránh bị hỏng film. Ảnh: kenh14

  Để cầm máy film chuẩn nhất bạn nên giữ nguyên trạng thái máy trước khi chuẩn bị bấm chụp. Nếu có điều kiện bạn nên sắm cho mình chân máy giữ cố định để có những bức hình đẹp. Lưu ý: bất kỳ di chuyển nào trong khi màn trập mở dù nhỏ đến bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bức ảnh của bạn. Khi đó bức ảnh sẽ bị nhòe, out nét hoặc bị mờ. Do đó, bạn nên điều chỉnh cách cầm máy của mình và lựa chọn ánh sáng phù hợp để tránh bị hỏng ảnh, cháy film.

  Nắm vững quy tắc 1/3

  Quy tắc 1/3 là cách chia bố cục trong ảnh mà bất cứ ai khi tìm hiểu về cách chụp ảnh film cũng cần biết. Tương tự như khi chụp máy ảnh cơ hay smartphone bạn thấy phần lưới trên màn chụp, đó chính là bố cục ảnh. Bố cục sẽ giúp cho bức hình của bạn có chiều sâu, có trọng tâm và đem lại cái nhìn ấn tượng nhất. Đặc biệt, khi hiểu sâu về bố cục sẽ giúp bạn biết cảm thụ ảnh nhiều hơn và có thể chụp chuyên nghiệp bất cứ lúc nào.

  Đừng quên quy tắc 1/3 trong chụp ảnh. Ảnh: chúng tôi

  Quy tắc bố cục ảnh 1/3 bạn nên nắm giữ. Ảnh: chúng tôi

  Bố cục ảnh là thứ để đánh giá một người chụp là chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Một bức ảnh sẽ được chia thành ba phần theo chiều dọc và chiều ngang và được gọi là quy tắc 1/3. Để bức ảnh của bạn được đúng bố cục hãy căn góc theo đường cắt ngang hoặc dọc sao cho sự vật nằm đúng giao điểm nhất. Điều này không những giúp bạn hình thành được thói quen phân chia bố cục mà còn đem lại những bức ảnh hoàn hảo, ấn tượng.

  Một bức hình có bố cục hài hòa nhìn sẽ ấn tượng hơn. Ảnh: chúng tôi

  Phần hậu kỳ rất quan trọng

  Nhiều người nghĩ rằng khi chụp ảnh film rồi thì không cần hậu kỳ và chỉnh sửa gì hết. Tuy nhiên, đây là một bước rất quan trọng mà chúng ta vô tình bỏ qua.

  Hậu kỳ là một bước quan trọng sau khi nhận ảnh film. Ảnh: chúng tôi

  Điều bạn nên biết đó là mọi bức ảnh đều để định dạng là RAW, vì thế khi hậu kỳ xong chúng sẽ được chuyển về JPEG hoặc JPG giúp người dùng có thể chia sẻ chúng đến muôn nơi. Hơn thế nữa, việc hậu kỳ còn “cứu” được nhiều bức ảnh film tưởng đã cháy hoặc hỏng. Bạn có thể chỉnh sửa chút ánh sáng, màu sắc sao cho cân đối và hài hòa.

  Điều chỉnh lại sẽ làm cho bức ảnh trông tự nhiên hơn. Ảnh: chúng tôi

  Phần hậu kỳ sẽ làm cho bức ảnh film đã tình lại càng tình hơn. Ảnh: vietnam35mm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Hiểu Về Máy Ảnh Cơ Là Gì Chưa? Máy Ảnh Cơ Khác Gì Với Máy Ảnh Số?
 • Nguyên Lý Hoạt Động Và Cấu Tạo Của Máy Ảnh Cơ Là Gì?
 • Sơ Bộ Về Cấu Tạo Của Máy Ảnh Và Cơ Chế Ngắm Sống Trên Lcd
 • Cùng Chikimo Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Máy Ảnh Phim
 • Van Bi, Van Bi Là Gì? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Van Bi
 • Cùng Chikimo Tìm Hiểu Về Cấu Tạo Máy Ảnh Phim

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Bộ Về Cấu Tạo Của Máy Ảnh Và Cơ Chế Ngắm Sống Trên Lcd
 • Nguyên Lý Hoạt Động Và Cấu Tạo Của Máy Ảnh Cơ Là Gì?
 • Bạn Đã Hiểu Về Máy Ảnh Cơ Là Gì Chưa? Máy Ảnh Cơ Khác Gì Với Máy Ảnh Số?
 • Chuyến Du Lịch Sẽ Thú Vị Hơn Nếu Bạn Biết Cách Chụp Ảnh Film Và Làm Chủ Mọi Khoảnh Khắc
 • Kinh Nghiệm Cho Bạn Khi Mua Xe Đạp Không Phanh Fixed Gear Chính Hãng
 • Theo dòng về những video Lên Phim Xuống Phố (#LPXP) thời gian gần đây, 50mm Vietnam xin gửi đến các bạn một bài về Cấu tạo máy ảnh phim!

  Hiểu về cấu tạo máy ảnh phim

  Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì một chiếc máy ảnh phim phổ thông cũng không khác gì nhiều so với máy ảnh kĩ thuật số, đặc biệt là khi mang so với một vài dòng máy của Fujifilm. Tuy nhiên, trên nhiều phương diện, một chiếc máy ảnh phim vừa giống lại vừa khác máy ảnh kĩ thuật số.

  Để bắt đầu “khai thác” chiếc máy phim và dấn thân vào cuộc chơi phưu lưu hào hứng này, đầu tiên, chúng mình cần phải hiểu được cấu tạo máy ảnh phim, về các bộ phẩn cơ bản nhất của nó.

  Cấu tạo máy ảnh phim cơ bản

  Kết cấu mặt trước

  Về cơ bản, chiếc máy phim bao gồm các “bộ phận cơ thể” như sau

  • Kim/Núm ISO: trên máy ảnh phim, chỉ số ISO được điều chỉnh đúng theo chỉ số ISO của cuộn phim. Nhớ điều chỉnh ISO đầu tiên sau khi lắp phim vì thao tác này rất hay bị bỏ quên.
  • Cần tua phim: vừa có tác dụng để tua lại phim sau khi chụp xong, vừa là chiếc lẫy để mở nắp buồng phim.
  • Ống kính: chiếc ống kính thông dụng nhất cho máy phim là 50mm và thường có khẩu độ khá lớn (f/1.7 hay f/1.8). Các thao tác điều chỉnh khẩu độ và lấy nét được thực hiện trực tiếp và hoàn toàn thủ công bằng cách xoay các vòng khẩu độ và vòng lấy nét trên ống kính.
  • Núm tốc độ: để điều chỉnh tốc độ chụp. Vòng tốc độ ở chiếc máy ảnh phim thường khá hạn chế. Ở chiếc Nikon FE này, vòng tốc độ nằm trong khoảng 1/1000s đến 1/8s. Vào những ngày trời nắng to thường rất khó để chụp ảnh xoá phông, trừ khi chúng mình sử dụng ND Filter.
  • Cần lên phim: chính là đặc trưng của chiếc máy ảnh phim. Sau mỗi shot, chúng mình phải lên phim. Điều này tương tự với việc lên cò súng. Khi súng có đạn nhưng chưa lên cò, chúng mình không bắn được, nghĩa là sẽ không chụp được ảnh.
  • Kim chỉ kiểu: cho chúng mình biết cuộn phim đã được “đốt” bao nhiêu kiểu. Ở đây, có hai điều cần lưu ý. Khi vừa lắp phim vào, kim chỉ vào “S”. Tiếp nối S sẽ là 2 kiểu trống, đồng nghĩa với việc chúng mình vẫn bấm chụp bình thường nhưng sẽ không nhận lại ảnh được. Khi kim chỉ vào kiểu số 1, lúc này chúng mình chắc chắn sẽ ghi lại được hình ảnh (chỉ không chắc là sẽ đẹp hay không)
  • Nút chụp: để bấm chụp *tách*

  Kết cấu mặt sau

  • Buồng lắp phim: là nơi “giam giữ” của cuộn phim trong lúc chúng mình chụp
  • Muỗng phim: nơi giữ và lưu trữ dải phim đã được chụp. Dải phim sẽ được cuộn dần vào muỗng mỗi lần chúng mình bấm chụp. (Nếu cảm thấy khó hiểu, hãy check video 5 bước chụp ảnh phim để hiểu “cơ chế” của chiếc muỗng này)
  • Màn chập: khi bấm nút chụp, chiếc màn này mở ra, cho phép ánh sáng tiếp xúc với phim để tạo ra hình ảnh.
  • Rãnh che sáng: gồm những miếng mút siêu nhỏ, chạy dài thân máy với mục đích ngăn cản ánh sáng vào buồng phim. Những kiểu ảnh hở sáng quá nhiều thường là do nắp buồng phim không kín hoặc do miếng mút ở rãnh che sáng đã bị sờn.

  Và một vài bộ phận quan trọng ở mặt dưới

  • Chỗ lắp pin: rõ ràng là để lắp pin rồi. Khác với máy ảnh số, thông thường máy ảnh phim không cần đến pin để chụp. Pin thường được dùng để phục vụ mục đích đo sáng nhiều hơn. (Thế nhưng, hơi buồn là chiếc FE lại cần đến pin cho cả việc chụp và đo sáng. Thiếu pin thì chiếc máy cũng sẽ “chết lâm sàng”, trừ khi chúng mình chỉ chụp ở tốc độ 1/90s và không cần đến đo sáng).
  • Nút giữ phim: thao tác đầu tiên khi tua phim là bấm nút giữ phim. Nếu cần tua phim bị gãy thì còn có thể “sống chung với lũ được” còn nếu nút giữ phim mà hỏng thì… thôi, đừng chụp.

  Ơ, máy phim chỉ có từng ấy thứ thôi à?

  Đừng lo lắng gì nhiều vì chúng mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin nhiếp ảnh phim cơ bản nhất. Và cũng đừng quên tự tìm hiểu và tìm tòi chiếc máy của chính bạn cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị đấy!

  Một điều cuối, nếu tự tìm hiểu được toàn bộ chức năng của chiếc máy, thì ít nhất, chúng mình cũng cần phải ghi nhớ những bộ phận cơ bản và quan trọng này. Chúng mình nên nhớ rằng, hiểu được thiết bị chính là bước đầu tiên để chụp được ảnh đẹp rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Van Bi, Van Bi Là Gì? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Van Bi
 • Van Thủy Lực Là Gì? Cấu Tạo, Ký Hiệu Và Nguyên Lý Hoạt Động
 • Van Công Nghiệp, Nguyên Lý Cấu Tạo Và Hoạt Động Của Van Công Nghiệp
 • Cấu Tạo Và Hoạt Động Của Các Loại Van Một Chiều
 • Van Cầu, Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Van Cầu
 • Bài 34. Sinh Trưởng Ở Thực Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 13: Cấu Tạo Ngoài Của Thân
 • Cấu Tạo Giải Phẫu Của Rễ
 • So Sánh Cấu Tạo Trong Của Thân Non Và Rễ
 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 13: Cấu Tạo Ngoài Của Thân
 • Cấu Tạo Xi Lanh Thủy Lực
 • I. KHÁI NIỆM

  Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về khích thước (chiều dài, đường kính, bề ngang) của cơ thể do tăng số lượng và khích thước của tế bào.

  – Ví dụ: Sự tăng vế số lượng lá trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa,.. Cây đậu tương lúc mới nảy mầm dài 3 cm, sau hai tuần có thể dài 30 cm.

  II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Ở THỰC VẬT

  1. Mô phân sinh

  Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.

  Khi qua giai đoạn non trẻ, sự sinh trưởng của thực vật đa bào bị hạn chế trong mô phân sinh.

  – Mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng.

  + Mô phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng hình thành nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm gia tăng chiều dài của thân và rễ. Mô phân sinh đỉnh có cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm.

  + Mô phân sinh bên: phân bố theo hình trụ và hướng ra phần ngoài của thân, có chức năng tạo ra sự sinh trưởng thứ cấp nhằm tăng độ dày (đường kính) của thân. Mô phân sinh bên chỉ có ở cây Hai lá mầm.

  + Mô phân sinh lóng: nằm ở vị trí các mắt của vỏ thân, có tác dụng gia tăng sinh trưởng chiều dài của lóng (hay các vị trí khác với đỉnh thân). Mô phân sinh lóng chỉ có ở cây Một lá mầm.

  2. Sinh trưởng sơ cấp

  – Xảy ra ở cây thuộc lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm.

  – Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

  – Xảy ra chủ yếu ở thực vật Hai lá mầm.

  – Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm tăng bề ngang (độ dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên. Hai mô phân sinh bên bao gồm tầng phát sinh mạch dẫn và tầng phát sinh vỏ.

  – Sinh trưởng thứ cấp tồn tại trong cây gỗ lâu năm và hình thành nên thân gỗ lớn với nhiều vòng gỗ và lớp bần bên ngoài gọi là vỏ thân cây.

  – Cấu tạo thân cây gỗ:

  + Phần vỏ bao quanh phần thân.

  + Phần gỗ: Gỗi lõi (ròng) màu sẫm nằm ở trung tâm của thân, gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, vận chuyển nước và muối khoáng. Gỗ giác màu sáng, nằm kế tiếp gỗ lõi, gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ, vận chuyển nước và muối khoáng chủ yếu.

  – Vòng gỗ hàng năm: do tầng sinh mạch tao ra nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm có độ dày mỏng khác nhau.

  1. Nhân tố bên trong

  – Đặc điểm di truyền: Cây Một lá mầm chỉ có sinh trưởng sơ cấp, cây Hai lá mầm có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

  – Các thời kì sinh trưởng của giống, loài.

  – Hoocmôn thực vật điều tiết tốc độ sinh trưởng.

  2. Nhân tố bên ngoài

  – Nhiệt độ: Ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng của thực vật, tùy từng loại cây có nhiệt độ thích hợp khác nhau. Ví dụ: những cây rau màu vụ đông (su hào, bắp cải,..) thích hợp với điều kiện lạnh hơn.

  – Hàm lượng nước: Tế bào thực vật sinh trưởng thích hợp với độ ẩm cao, trên 90%.

  – Ánh sáng: Ảnh hưởng tới quang hợp do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, có thể gây nên sự biến đổi hình thái của cây (cây bị vàng lá,..)

  – Ôxi: Ôxi ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

  – Dinh dưỡng khoáng: Ảnh hưởng tới quang hợp do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, gây nên sự biến đổi hình thái của cây (cây bị còi cọc, vàng lá,..)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Loại Hộp Số Thông Dụng Trên Ô Tô Người Mua Xe Nên Biết
 • Tại Sao Hộp Số Ô Tô Vinfast Zf Được Yêu Thích Trên Thế Giới
 • Hướng Dẫn Thay Nhớt Hộp Số Xe Tay Ga Định Kỳ
 • Cấu Tạo, Phân Loại, Hộp Số Xe Máy Tay Ga, Xe Số, Xe Tay Côn (#8) · Issues · Daunhonalaska / Cac Loai Dau Cat Got
 • Chi Tiết Cách Hoạt Động Hộp Số Xe Ga
 • Tin tức online tv